Zastřešení sportovní haly Praha, Lužiny

Projekt zastření sportovní haly v Praze Lužiny je navržen v duchu organické architektury. Stavba svým tvarovým pojetím plným křivek kontrastuje k stávající pravoúhlé panelové zástavbě okolního sídliště Lužiny. Nová sportovní hala vnáší do jinak stereotypního prostředí sídliště nový náboj. Hala a její okolí je koncipována jako nové sportovní a společenské centrum této lokality. Celý objekt v sobě krom hlavního sportovního prostoru obsahuje samozřejmě odpovídající sportovní zázemí v podobě šaten, sprch či malého fitness. Nemalý díl v projektu zaujímá malá restaurace.

Hala je z části zahloubené pod úroveň terénu, díky čemuž okolní terén převyšuje v nejvyšším bodě pouze o 17 metrů. Statický výpočet byl pro tento typ konstrukce proveden ve zjednodušené formě. Pro výpočet byl zvolen jeden z hlavní dvojice nosných oblouků. Nejdříve bylo stanoveno zatížení, které na vybraný oblouk působí. Toto zatížení bylo převedeno na síly působící v rovině oblouku - s těmito silami je následně dále počítáno. Ve výpočtu je počítáno s fiktivní silou předpětí, která se na zatížení konstrukce bude podílet výraznou měrou.

Ve výpočtu bylo potřeba zjednodušit geometrii ocelových zavěšených lan, která jsou v tomto výpočtu nahrazena pouze bodovými silami. Nevýhodou tohoto postupu je, že se ve výpočtu tato lana nikterak nepodílí na redukci ohybového momentu, ke kterému u reálné stavby dojde.

Pro výpočet byl zvolen zjednodušený subtilnější profil 1100x850x30mm, který splňuje požadavky na únosnost v tlaku i na únosnost neredukovaného ohybového momentu. Na vzpěr prvek posuzován nebyl, protože prvek je po celé své délce vždy stabilizován dvojicí lan, která bráni vybočení profilu.


Hala se může pyšnit velmi subtilní a lehkou konstrukcí. Zastřešení sportovní haly je totiž řešeno dvěma dvojicemi ocelových oblouků o rozponu 115 metrů. Mezi těmito oblouky je soustava ocelových lan v pravoúhlém rastru. Lanová síť je předepnuta v podélném i příčném směru. Jednotlivá pole lanové sítě jsou pak vyplněna dřevěnými rámy, které v sobě skrývají tepelnou a hydroizolační funkci. Dilatace mezi jednotlivými rámy je zjištěna přímo v uložení každého rohu. Nosná konstrukce sportovní haly se dá označit jako tří stupňová. Prvním stupněm jsou dvě dvojice ocelových oblouků o rozponu 115m. Druhý stupeň nosné konstrukce tvoří soustava ocelových lan v pravoúhlém rastru, která je vypnuta mezi jednotlivými obluky. Za třetí stupen této konstrukce považujme jednotlivé dřevěné rámy, které vyplňují jednotlivá pole výpletu ocellových lan. Hlavní nosné obluky jsou doplněny o ocelové propojovací vzpěry, které ještě více zvyšují tuhost celé konstrukce (zejména proti vodorovnému zatížení a nerovnoměrnému zatížení). Tyto propojovací ocelové vzpěry krom jiného ovšem také zjednodušují postup výstavby - zejména pak finanční a časovou náročnost výstavby.

Nosná konstrukce zastřešení haly a celkové tepelné obálky objektu je nezávislá na vnitřním uspořádání a vnitřní konstrukcích.

Projekt vypracoval: Bc. Lukáš Makovička
Statický výpočet vypracovala: Bc. Petra Barochová


Náhled fotky ATKS_01.jpg
Náhled fotky ATKS_02.jpg
Náhled fotky ATKS_03.jpg
Náhled fotky ATKS_04.jpg
Náhled fotky ATKS_05.jpg
Náhled fotky ATKS_06.jpg
Náhled fotky ATKS_07.jpg
Náhled fotky ATKS_08.jpg
Náhled fotky ATKS_10.jpg
Náhled fotky ATKS_11.jpg
Náhled fotky ATKS_12.jpg